HRD News: Thông tin tuyển dụng: Trưởng/ Phó phòng Hành Chánh- Nhân Sự

Chức vụ: Trưởng/ Phó P. HAD (HAD Manager)

 • Báo cáo trực tiếp cho: – CEO

                                     – P. TGD phụ trách Văn phòng

Nhiệm vụ và chi tiết các nhiệm vụ (Main duties & responsibilities)

1. Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự:

 • Xây dựng và tham mưu cho Ban Giám Đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự, Chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân lực trung và dài hạn;
 • Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo kế hoạch kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty. chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch kinh doanh;
 • Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp;
 • Xây dựng tiêu chuẩn định biên nhân sự, khung năng lực, biểu đồ phát triển sự nghiệp cho các vị trí nhân sự của Công ty;
 • Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban;
 • Xây dựng mô tả công việc, KPI, hệ thống đánh giá năng lực nhân sự, tìm kiếm và chiến lược phát triển nhân tài cho Công ty;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện công tác đào tạo phát triển nhân sự và hệ thống tổ chức đánh giá định kỳ Things to-do, báo cáo, vv..vv.. phù hợp với các giai đoạn phát triển của Công ty;
 • Kế hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lại tiêu chí, quy trình đánh giá KPIs;
 • Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý;
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng;
 • Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/ Quý/tháng/tuần …
 • Xây dựng và cải tiến các chế độ tiền lương, phúc lợi, chính sách nhân sự để tạo ra môi trường làm việc công bằng, hướng mục tiêu, cống hiến và ghi nhận và các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc;
 • Tổ chức giải quyết các công việc liên quan đến hợp đồng lao động, các thủ tục về bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật lao động, đào tạo và đánh giá sau đào tạo;
 • Thực hiện và có trách nhiệm toàn bộ về công tác quản lý nguồn nhân lực của Công ty;
 • Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai công tác hành chính, chấm công, tính lương, thưởng, phụ cấp, công tác phí cho nhân viên Công ty;
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;
 • Đề xuất chiến lược thu hút, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của công ty;
 • Đề xuất các chính sách, qui chế (chính sách tiền lương, thưởng, đãi ngộ, …) về nhân sự cũng như các tiêu chuẩn về nhân lực chủ chốt và các tiêu chuẩn đánh giá nguồn nhân lực của công ty;
 • Thiết lập và điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhân sự;
 • Xây dựng mục tiêu chính sách và lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực;
 • Xây dựng và thực hiện quy trình hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới;
 • Lắng nghe các khó khăn từ phía nhân viên mới nhằm hỗ trợ kịp thời giúp nhân viên thích nghi, tạo động lực và kết nối các thành viên trong công ty;
 • Tổ chức kiểm sóat quy trình tuyển dụng – đào tạo;
 • Theo dõi và xử lý các biến động về nhân sự trong Công ty, quản lý hồ sơ nhân viên, soạn thảo các quyết định, công văn hành chính nhân sự, lập hợp đồng lao động cho CBNV;
 • Theo dõi, quản lý, tổng hợp báo cáo và giải quyết về mặt tổng hợp các vấn đề phát sinh về mặt nhân sự tại dự án;

2. Quản trị hành chính nhân sự:

 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
 • Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó;
 • Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty;
 • Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của công ty;
 • Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng;
 • Quản lý cơ sở vật chất: xác định nhu cầu, mua sắm, cấp phát, kiểm tra định kỳ hệ thống cơ sở vật chất của công ty;
 • Quản lý công tác hành chính Văn phòng: văn thư lưu trữ bằng giấy và điện tử, mua sắm, cấp phát VPP, bảo hộ lao động, thiết kế, bố trí nơi làm việc cho người lao động trong công ty, kiểm soát thanh toán liên quan đến Hành chính văn phòng;
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng SĐTC/ cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện;
 • Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty;
 • Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…chế độ nhân sự tại cty (quyết định nhân sự, HĐLĐ, chấm công tính lương, nghỉ phép, công tác ngoài, đăng ký mã số thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh, tài khoản ATM, tham gia và thực hiện các chế độ BHXH-BHYT-BHTN-CĐ, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của công ty, Thông tin CBNV…);
 • Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CB-NV, giải quyết tranh chấp lao động;
 • Điều phối công tác hậu cần phục vụ các hoạt động đào tạo, sự kiện của công ty;
 • Hỗ trợ Ban lãnh đạo công ty duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức/đơn vị/ cơ quan chính phủ;
 • Tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình, báo cáo, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Ban lãnh đạo làm việc với các đối tác;
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh;

3. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:

 • Tư vấn, tham mưu cho BOD công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp;
 • Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty;
 • Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào xây dựng nề nếp văn hóa và thúc đẩy tinh thần làm việc của CB-NV trong Công ty;
 • Xây dựng văn hóa công ty và giải quyết các khiếu nại về nhân sự trong công ty;
 • Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của công ty;
 • Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty;

4. Quản trị nhân viên và quản trị nhân tài:

 • Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp;
 • Xây dựng chế độ lương, thưởng phù hợp;
 • Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài …;
 • Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài;
 • Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên …;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *